ثبت نام
  • ۷ , مرداد , ۱۳۹۸
  • نویسنده : محمدی


توانمندی های فردی

عمرانی

نیروی کار ساختمانیبنایینقشه کشیمعماریلوله کشیبرق کشیکاشی کاریدیوارچینیسرامیک کاریآرماتوربندیگچ کاری

فرهنگی

منبر و تبلیغمداحیمجری گریبرگزاری مراسمدیوارنویسیشاعرینویسندگیسرودتئاتر

آموزشی

تدریسبرنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

هنری

عکاسیفیلم برداریفیلم نامه نویسیمقاله نویسیخوشنویسیطراحی

رایانه

گرافیکتدوین فیلمطراحی نشریهبارگزاری سایتطراحی وبکدنویسیتایپ سریع